ALGEMENE VOORWAARDEN

van Blokland Agrarische Administratie & Advies gevestigd Noordzijde 113 4225PM te Noordeloos, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’. 

 

Artikel 1: Algemeen

Blokland Agrarische Administratie & Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 11061121. Het doel van de onderneming is het verzorgen van agrarische administratie, subsidie aanvragen, aangifte en advisering van opdrachtgevers op deze gebieden.

 

Artikel 2: Opdrachtgever

De opdrachtgever is een natuurlijk persoon en/of een rechtspersoon welke opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die een opdrachtgever met opdrachtnemer sluit respectievelijk geeft. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Indien de voorwaarden van een opdrachtgever strijdig zijn met deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden boven de voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door opdrachtnemer.

 

Artikel 5: Uitvoering

  1. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte en nog te verrichten werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verricht of heeft verricht.
  2. Opdrachtnemer spant zich in om het resultaat te bereiken, dat de opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

 

Artikel 6: Facturen

  1. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever een factuur stuurt, dient deze binnen de op de factuur vermelde termijn voldaan te zijn. De opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen. De opdrachtgever mag de betaling ook niet opschorten.
  2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan wordt door opdrachtgever, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Ook komen de kosten, die in en buiten rechte gemaakt moeten worden om de opdrachtgever tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bewegen, voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7: Opschorting uitvoering of beëindiging opdracht

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig of slechts gedeeltelijk betaalt.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht te beëindigen in geval van gewichtige redenen. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever een factuur niet binnen drie maanden na factuurdatum heeft betaald of indien de opdrachtgever onjuiste informatie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
  3. Opdrachtnemer zal, indien er sprake is van het gestelde in artikel 7.2 en/of artikel 7.2, de opdrachtgever schriftelijk informeren over het opschorten van de uitvoering en/of het beëindigen van de opdracht. Voor schade die de opdrachtgever ondervindt als gevolg van het opschorten van de uitvoering of het beëindigen van de opdracht, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Artikel 8: Beroepsaansprakelijkheid

Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerde agrarische administratie, subsidie aanvragen, aangifte en adviseringen. De opdrachtgever blijft ten alle tijd zelf aansprakelijk voor de subsidie aanvragen, aangifte, administratie en/of opgevolgde adviezen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Opdrachtnemer verbindt zich tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarover zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen, op straffe van een directe opeisbare boete van €500,- voor iedere overtreding onverminderd andere aanspraken van opdrachtgever tot schadevergoeding.

 

Artikel 10: Rechtskeuze en domicilie

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van een Nederlandse rechtbank.

 

Noordeloos, september 2013